Regulamin

Regulamin Klubu CROSSFIT DOPAMINE

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki członków Klubu CrossFit Dopamine, zwanego dalej: „Klubem”, prowadzonego przez RX SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefanika 12b/7, 03-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000516653, NIP: 5242770170.
 2. Adres Klubu: ul. Rzemieślników 28, 03-684 Warszawa, strona internetowa: www.crossfitdopamine.com.
 3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy członkowskiej, zwanej dalej: „Umową”, zawartej z Członkiem Klubu.
 4. Członek Klubu, korzystający z usług Klubu, zwany dalej: „Członkiem Klubu”, zobowiązuje się do zaznajomienia z treścią Regulaminu i do jego stosowania.

II. Członkostwo Klubu

 1. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba małoletnia, nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego złożoną w obecności pracownika Klubu.
 2. Warunkiem uczestnictwa osoby małoletniej w zajęciach jest sprawność i dojrzałość psychiczna, umożliwiająca bezpieczne trenowanie z osobami dorosłymi. O ostatecznym przyjęciu do Klubu osoby małoletniej decyduje Główny Trener po odbyciu przez nią dnia próbnego.
 3. Rozwiązanie Umowy następuje pod rygorem nieważności poprzez wysłanie przez Członka Klubu wiadomości e-mail na adres Klubu: info@crossfitdopamine.com, po otrzymaniu wiadomości zwrotnej potwierdzającej jego przyjęcie.
 4. Klub jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niestosowania się do Regulaminu Klubu oraz innych zasad ustanowionych na mocy Umowy. W takim przypadku Członkowi Klubu nie przysługuje zwrot przedpłaconego okresu członkostwa.
 5. Członek Klubu ma prawo do zawieszenia swojego członkostwa na okres 4 tygodni co roku od daty podpisania pierwszej umowy w Klubie. Data kolejnej płatności przesuwa się o okres zawieszenia.
 6. Niewykorzystane zawieszenia w kolejnych latach nie kumulują się, a minimalny okres zawieszenia to 5 dni.
 7. Członek Klubu ma prawo do wykupienia dodatkowego 7-dniowego zawieszenia Umowy uiszczając opłatę w wysokości 29 złotych. Zawieszenie to należy wykorzystać jednorazowo, a niewykorzystane dni przepadają.
 8. Okres zawieszenia członkostwa nie może się pokrywać z okresem wypowiedzenia.

III. Opłata członkowska

 1. Klub w ramach określonej w Umowie opłaty członkowskiej, zwanej dalej: „opłatą członkowską” udostępnia Członkowi Klubu infrastrukturę klubową oraz prawo do korzystania z oferowanych przez Klub usług na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.
 2. Członek Klubu zobowiązany jest do terminowego regulowania opłaty członkowskiej – nieuregulowanie opłaty członkowskiej będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z usług klubu.
 3. Opłaty członkowskie regulowane są poprzez automatyczne płatności Espargo.
 4. Niekorzystanie z usług świadczonych przez Klub nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłaty członkowskiej.
 5. W przypadku karnetów z limitowaną ilością wejść nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanych w danym tygodniu wejść na kolejny tydzień. Dotyczy to również tygodni w których przypadają dni ustawowo wolne od pracy.
 6. Opłata członkowska nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

IV. Warunki korzystania z Klubu

 1. Aby wejść do klubu należy posiadać zainstalowaną na telefonie aplikację eFitness oraz aktywną wejściówkę lub opłacone członkostwo.
 2. Wejście do Klubu oraz wyjście z Klubu odbywa się poprzez wygenerowanie jednorazowego kodu QR z aplikacji eFitness i zeskanowanie go w czytnikach kodów zamieszczonych przy wejściu i wyjściu do klubu.
 3. Korzystanie z Klubu możliwe jest jedynie podczas odbywających się zajęć, pod nadzorem trenera, zgodnie z kalendarzem zajęć Klubu dostępnym na stronie internetowej Klubu www.crossfitdopamine.com i w aplikacji eFitness. Trening bez nadzoru trenera możliwy jest wyłącznie po uprzedniej konsultacji z trenerem.
 4. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia, kalendarza zajęć oraz zakresu świadczonych usług.
 5. Uczestnicy zajęć są obowiązani do punktualnego stawiania się na zajęcia grupowe oraz pozostawania na nich do samego końca. O wszelkich spóźnieniach lub konieczności wcześniejszego opuszczenia zajęć grupowych należy poinformować trenera prowadzącego zajęcia.
 6. W przypadku, gdy Członek Klubu spóźni się na zajęcia grupowe lub w ocenie trenera jego stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo w zajęciach grupowych trener może odmówić Członkowi Klubu wstępu na zajęcia.
 7. W celu uczestnictwa w zajęciach konieczne jest dokonanie rezerwacji. Rezerwacje będą dokonywane na stronie internetowej Klubu lub w aplikacji eFitness.
 8. W przypadku, gdy Członek Klubu dokona rezerwacji i nie zjawi się na zarezerwowanych zajęciach bez wcześniejszego odwołania rezerwacji może stracić możliwość zapisu na zajęcia na okres tygodnia.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w dni ustawowo wolne od pracy, w przypadkach losowych lub innych, związanych z działalnością Klubu. W powyższych sytuacjach Członkowi Klubu nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 10. Klub może być zamknięty na dłuższy okres, konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klub powiadomi o tym Członków Klubu tak szybko, jak to możliwe, umieszczając stosowną informację na ten temat na klubowym Facebooku oraz w wiadomości e-mail lub SMS. Wówczas na życzenie Członka Klubu Umowa Członkowska może zostać zawieszona bezpłatnie na okres, gdy Klub był nieczynny.
 11. Członkostwo nie podlega cesji na inną osobę. Żadna inna osoba poza osobą wskazaną w Umowie Członkowskiej nie może korzystać z członkostwa. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania możliwości wejścia na teren klubu innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej jest zabroniona.
 12. Członek Klubu nie może bez zgody Klubu prowadzić na terenie Klubu jakiejkolwiek działalności gospodarczej i zawodowej, w szczególności treningów personalnych, fizjoterapii czy porad dietetycznych.
 13. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu są obowiązane do podporządkowania się poleceniom trenerów i innych osób upoważnionych.
 14. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.
 15. Członek Klubu jest obowiązany do przestrzegania zasad czystości, bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności jest zobowiązany do:
  a. stosowania się do instrukcji użytkowania pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń, sprzętu i wyposażenia, zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowania się do przepisów przeciwpożarowych,
  b. przechowywania swoich rzeczy w szatniach w zamkniętej szafce oraz zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach,
  c. dbania i poszanowania mienia Klubu oraz pozostałych Członków Klubu,
  d. noszenia zamiennego ubioru sportowego, ręcznika i zmiennego obuwia sportowego przeznaczonego do ćwiczeń na sali Klubu,
  e. niepowodowania zagrożenia zdrowia obsługi Klubu ani innych członków Klubu,
  f. pozostawienia strefy treningowej w należytym porządku po zakończeniu zajęć,
  g. podporządkowania się zaleceniom trenerów.

V. Mienie Członka Klubu

 1. W trakcie pobytu w Klubie Członkowi Klubu zostaje udostępniona szafka znajdująca się w szatni zamykana na kłódkę, którą Członek Klubu powinien mieć ze sobą lub zakupić ją na miejcu w Klubie.
 2. Przed wyjściem z Klubu Członek Klubu ma obowiązek zabrać swoje rzeczy z szafki.
 3. Członek Klubu ma obowiązek przechowywania rzeczy wyłącznie w szafce w szatni. Obowiązuje zakaz wnoszenia toreb na salę treningową, z wyłączeniem napojów w plastikowych butelkach oraz osobistego sprzętu treningowego.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Klubowicza na teren Klubu oraz za rzeczy pozostawione na terenie Klubu włączając w to szatnie, wszystkie szafki klubowe, sale treningowe oraz recepcję.
 5. Klub zaleca Członkom Klubu niewnoszenie cennych przedmiotów na teren Klubu.

VI. Zdrowie Członka Klubu

 1. Członek Klubu korzystający z zajęć powinien powiadomić o nabytych problemach zdrowotnych oraz kontuzjach Trenera prowadzącego zajęcia.
 2. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego.
 3. Klub zaleca wszystkim Członkom Klubu poddanie się badaniom lekarskim przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej w Klubie w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań i zagrożeń związanych z podjęciem treningu.

VII. Dane osobowe Członków Klubu oraz wykorzystanie wizerunku Członków Klubu

 1. Administratorem danych osobowych Członków Klubu jest RX sport Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe członków Klubu będą przetwarzanie przez Klub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów związanych z realizacją Umowy członkostwa i świadczeniem usług przez Klub.
 4. Dane osobowe Członków Klubu nie będą przekazywane innym podmiotom ani udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Członka Klubu.
 5. Członkowi Klubu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Członek Klubu jest obowiązany do niezwłocznego powiadamiania Klubu o zmianie swoich danych osobowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Klubu, a na potrzeby wystawiania dokumentów księgowych również w formie elektronicznej w osobnej bazie danych zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich.
 8. Klub zastrzega sobie prawo instalacji kamer na terenie Klubu.
 9. Klub jest uprawniony do fotografowania i filmowania swoich obiektów i aktywności klubowych dla celów reklamowych i promocyjnych w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Członków Klubu. Członek Klubu, podpisując Umowę, udzielił zezwolenia na rozpowszechnianie przez Klub jego wizerunku i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 10. Bez względu na instalację kamer Klub nie ponosi odpowiedzialności za żadne powstałe na terenie Klubu szkody na osobie i mieniu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Członkowie Klubu zobowiązują się do stosowania niniejszego Regulaminu.
 2. Członek Klubu potwierdza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z Regulaminem, ze wszystkimi zasadami opisanymi w materiałach Klubu, a także z informacjami przekazanymi ustnie.
 3. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy Członkowskiej w trybie natychmiastowym lub zawieszenia Członka Klubu, bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni opłaconego karnetu.
 4. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Członka Klubu w wyniku niestosowania się do Regulaminu. Klub może domagać się od Członka Klubu rekompensaty za straty poniesione w wyniku działania Członka Klubu niezgodnego z Regulaminem Klubu lub Umową.
 5. Każdy Członek Klubu korzysta z oferty klubowej na swoje własne ryzyko. Podpisanie Umowy Członkowskiej zwalnia Klub z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobach i mieniu, które mogą powstać na terenie Klubu, z wyłączeniem szkód wynikłych z winy Klubu, a Członek Klubu podpisując Umowę zrzeka się wszelkich roszczeń w tym zakresie.
 6. Regulamin może być zmieniany i uzupełniany. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od ich opublikowania na zamkniętej grupie dla Klubowiczów na portalu Facebook, jak również po przesłaniu do Członków Klubu stosownej wiadomości e-mail lub SMS.
 7. Członek Klubu może składać reklamację w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia usług przez Klub pisemnie na adres Klubu, pisemnie w recepcji Klubu lub przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej info@crossfitdopamine.com z dopiskiem „reklamacja”.
 8. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia ich odbioru przez Klub.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Zapisz się i odbierz pierwszy darmowy trening!

Zapisz się